FORMULAR DE INFORMARE FURNIZAT DE ........

(In conformitate cu Ordinul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23 din 15 decembrie 2009)

INFORMATII GENERALE

 

Contractul de asigurare va este oferit de ........, asistent in brokeraj al Willis Towers Watson Romania Broker de Asigurare-Reasigurare SRL.

a)     Informatii despre intermediarul in asigurari

 

Denumire/forma juridica

 

WILLIS TOWERS WATSON ROMANIA BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L.

Autorizata prin Decizia nr. 052 din 10.04.2003 emisă de C.S.A.

Numarul de ordine din Registrul Intermediarilor

RBK-052 / 2003

Aceste informatii pot fi verificate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (http://www.asfromania.ro).

Adresa sediu social, Telefon / Fax / E-mail

Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 133-137, etaj 4, Sectorul 1,

Tel: +4021/231.91.69 Fax: +4021/231.91.70 E-mail: secretariat@grassavoye.ro

Operator de date cu caracter personal

10107/21.10.2008

Aceste informatii pot fi verificate pe site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/).

Informatii despre asistentul in brokeraj

Denumire/forma juridica

........

Numarul de ordine din Registrul Intermediarilor

 

Adresa sediu social, Telefon / Fax / E-mail

 

Operator de date cu caracter personal

 

 

WILLIS TOWERS WATSON ROMANIA BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L.

Gras Savoye Romania Broker de Asigurare-Reasigurare SRL declara ca este imputernicit de catre societatile de asigurare a caror Omniasig Vienna Insurance Group sa prezinte ofertae de asigurare obligatorie a locuintelor PAD le prezinta prin intermediul ........ sa prezinte ofertele lor de asigurare,si sa emita documente documentul de asigurare in numele lor lui si sa asigure colectarea transferul primelie de asigurare aferente aferenta contractelor contractului de asigurare incheiate in conturilel bancare ale societatiilor de asigurare, in conformitate cu prevederile legislatiei specifice in vigoare.

Asigurarea obligatorie a locuintelor PAD este incadrata conform normelor Autoritatii de Supraveghere Financiara in grupa Asigurarilor Generale clasa de 9 « Alte asigurari de daune la proprietati, asigurari care acopera orice dauna partiala sau totala suferita de proprietati sau bunuri, altele decat cele mentionate la pct. 3 - 8, cauzata de grindina sau inghet si de alte evenimente » si este reglementata prin normele emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Legislatia specifica poate fi consultata pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara (http://www.asfromania.ro).

In  vederea obtinerii de informatii suplimentare cu privire la contractul de asigurare, va rugam sa ne contactati Consilierul dumneavoastră din cadrul ........la urmatorul numar de telefon: 021/ 231 91 69. Pentru orice nelamuriri, va rugam sa transmiteti o solicitare scrisa pe mail secretariat@grassavoye.ro ....... ori prin posta la adresa: ......., in atentia ........


 

INFORMATII GENERALE DESPRE CONTRACTUL DE ASIGURARE

 

Definitii

Polita de asigurare împotriva dezastrelor naturale – este o polită de asigurare obligatorie care acoperă daunele produse de inundatii, cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor.

Cadru Juridic

Termenii, conditiile si clauzele contractului de asigurare a locuintelor sunt stabilite prin Legea 260/2008 actualizata si normele de aplicare aferente.

Legislatia in vigoare poate fi consultata pe site-ul www.paidromania.ro

Polita de asigurare PAD este obligatorie. În situatia în care persoanele fizice sau juridice nu îsi asigură locuintele aflate în proprietate, nu beneficiează, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit Legii 260/2008, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuintelor. 

Obiectul asigurarii

Obiectul asigurarii il reprezinta constructiile cu destinatie de locuinta situate pe teritoriul Romaniei, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban si care sunt inregistrate in evidentele organelor fiscale.

Prin PAD sunt acoperite daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de oricare din formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Locuintele situate in cladirile expertizate tehnic in conditiile legii de catre experti tehnici atestati si incadrate in raport de expertiza tehnica in clasa 1 de risc nu se asigura pentru niciunul din riscurile prevazute de lege.

Perioada de valabilitate si intrarea in asigurare

PAD este valabila pe o perioada de 12 luni, cu incepere, cel mai devreme, la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima obligatorie.

In situatia schimbarii proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu si prima a fost achitata integral, PAD ramane valabila pana la data trecuta in contractul de asigurare. 

Inainte de expirarea valabilitatii prevazute in PAD, asiguratorul va incheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, in continurea celei care expira, dupa care va transmite in baza de date gestionata de PAID modificarile survenite. 
Persoana care devine proprietara a unei locuinte neasigurate pentru riscurile acoperite prin asigurarea PAD este obligata sa contracteze o asigurare PAD pentru aceeasi locuinta, in termen de 5 zile lucratoare de la data autentificarii titlului de proprietate. 

Reziliere

Valabilitatea PAD inceteaza in cazul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta sau bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu obliga asiguratorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzatoare valorii primei obligatorii.

Beneficiarii asigurarii si asiguratii care, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, emisa in conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii, in cazul produceri riscului asigurat.

Riscuri Acoperite (extras)

Prin PAD sunt acoperite daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al produceri riscurilor asigurate.

Tipuri de cladiri asigurabile si sume asigurate

Locuinta TIP A, avand o sumă asigurată de 20.000 euro si o prima de asigurare de 20 euro/an; construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

Locuinta TIP B, avand o sumă asigurată de 10.000 euro si o prima de asigurare de 10 euro/an; construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic;

Teritorialitate

Romania

Fransize per eveniment

Asigurarea obligatorie a locuintelor PAD nu are fransize.

Excluderi (extras)

Orice dauna produsa constructiilor cu destinatia de locuinta din alte cause decat formele de manifestare a dezastrului natural.

Nu sunt asigurate anexele, dependintele, dotarile si utilitatile care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata si nici bunurile din interiorul locuintei.

(pentru o definitie completa a contractului de asigurare, va rugam sa consultati legislatia specifica in vigoare)

Modalitati de plata in caz de dauna:

In cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despagubire se poate face numai de beneficiarii PAD si va fi adresata asiguratorului care a emis polita. 

Au calitatea de beneficiari ai PAD urmatoarele categorii de persoane: 

1.   In cazul persoanelor fizice: 

a)       proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta, asigurate in conditiile prezentei legi; 

b)       persoanele desemnate expres in PAD ca beneficiari de catre proprietarii prevazuti la lit. a); 

c)        succesorii legali si/sau testamentari ai persoanelor prevazute la lit. a), in cazul in care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul succesoral, daca nu exista beneficiar desemnat potrivit lit. b); 

2.   In cazul persoanelor juridice: 

a)     proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta, asigurate in conditiile prezentei legi; 

b)     in cazul locuintelor prevazute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autoritatile desemnate, in conditiile legii, sa le administreze; 

c)     persoanele desemnate expres in PAD ca beneficiari de catre asigurati. 

Constatarea si evaluarea prejudiciilor, precum si stabilirea cuantumului despagubirii se fac de catre asiguratorul care a eliberat PAD, in conformitate cu normele emise de catre A.S.F. in aplicarea prezentei legi. 

In cazul proprietarilor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de despagubire se adreseaza direct PAID si, prin derogare de la prevederile de mai sus, constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face si de o societate desemnata conform normelor emise de A.S.F. 

Constatarea si evaluarea prejudiciilor, precum si furnizarea dosarelor de dauna se vor face in termenele si conditiile stabilite de A.S.F. prin normele de aplicare a prezentei legi. 

Plata despagubirilor se va face direct de catre PAID in baza unui centralizator transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor. 

In cazul in care o persoana are atat contract de asigurare obligatorie, cat si unul de asigurare facultativa, plata despagubirilor se face mai intai in baza contractului de asigurare obligatorie, urmand ca pentru restul de despagubire neacoperit plata sa se faca in baza contractului de asigurare facultativa. Valoarea asigurata luata in calcul la stabilirea ratei asigurarii facultative reprezinta diferenta dintre valoarea totala a locuintei asigurate si valoarea asigurata luata in calcul la stabilirea ratei asigurarii obligatorii. 

Pentru neplata la termen a despagubirilor se calculeaza penalitati care se platesc persoanei asigurate, in conditiile si in cuantumul stabilite de A.S.F. 

Sumele cuvenite ca despagubire pot fi consemnate in conturi bancare deschise de beneficiarii asigurarii sau in numerar.

Modalitati de plata a primei de asigurare: Prima de asigurare aferenta perioadei asigurate este menţionata în poliţa de asigurare si va fi achitata obligatoriueste achitata de Smartpoint Romania inainte de emiterea politei de asigurare[MC1]  pentru toti clientii care achizitioneaza pachetul Smart Home in perioada ........... Prima de asigurare se stabileste in EUR in functie de tipul locuintei de asigurat (20 EUR in cazul locuintelor tip A si 10 EUR in cazul locuintelor tip B) si se achita in RON.

Reglementarea litigiilor: Respectarea riguroasă a obligaţiilor ce-i revin Asiguratului precum şi presupunerea că declaraţiile şi răspunsurile acestuia sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede orice răspundere care revine Asigurătorului. Asigurarea încheiată potrivit prezentelor condiţii este supusă legilor şi practicilor din România. Orice reclamatie în legătură cu aplicarea poliţei de asigurare adusa la cunostinta societatii de asigurare emitente se rezolvă in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia pe cale amiabilă sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanţele de judecată competente din ROMÂNIA. In cazul imposibilitatii rezolvarii amiabile a litigiului, persoana interesata se va putea adresa PAID, Autoritatii de Supraveghere Financiara sau Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ori va putea sesiza autoritatile judecatoresti competente.

Prevederi fiscale: Prima de asigurare nu contine TVA (companiile de asigurare nu sunt platitoare de TVA) si nu poate fi deductibila la calculul impozitului pe profit. Toate impozitele şi taxele directe sau indirecte, prezente şi viitoare referitoare la acest contract şi la executarea acestuia, ca de exemplu cele privitoare la primă, poliţă, alte acte care depind de aceasta şi chitanţe, cad în sarcina Asiguratului.

Orice indemnizatie de asigurare aferenta contractului de asigurare si clauzelor aditionale nu este supusa impozitului pe venit. Prezentele precizari fiscale sunt valabile sub rezerva modificarii legislatiei fiscale (Codul fiscal si orice act normativ adoptat in aplicarea acestuia).

Legea aplicabila: Legea aplicabila este legea valabila pe teritoriul Romaniei si in mod particular legea care reglementeaza contractele de asigurare : Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 172 / 2004), precum si Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificarile si completările ulterioare (Legea 403 / 2004).

Fondul de garantare: Fondul de garantare privind asigurarile si reasigurarile are ca scop protectia asiguratilor, beneficiarilor contractelor de asigurare sau a persoanelor pagubite. Acest fond se constituie, in baza articolului nr. 60 din legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, prin contributia obligatorie a asiguratorilor si este administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin departamentul Fond de Garantare.

 

Incheiat la data de  __/__/____in 2 exemplare, din care unul a fost inmanat Asiguratului _________________________________________

 

 

Semnatura Asiguratului

Am citit si am luat la cunostiinta continutul documentului

 

Telefon:

Email:   


 [MC1]De actualizat cu datele Smartpoint Romania si cu intervalul promotiei